Pytanie
Spółdzielnia zleciła wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu. Gmina wyłożyła projekt planu do wglądu na 60 dni. Nie wpłynęły w tym czasie żadne uwagi i zastrzeżenia ani od właścicieli lasu, ani organizacji, ani nadleśnictwa. Po upływie tego terminu spółdzielnia złożyła wniosek do starosty o zatwierdzenie projektu tego planu. Starosta, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., wystąpił do nadleśniczego o wydanie opinii. Nadleśniczy w odpowiedzi, w ramach wydawanej opinii, wniósł zastrzeżenia do projektu UPUL. Artykuł 22 ust. 3 u.l. reguluje tylko kwestię, że nadleśniczy może zgłosić zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania UPUL, a w razie upływu tego terminu uważa się, że nadleśniczy nie zgłasza zastrzeżeń. Ustawodawca nie przewidział natomiast uregulowania, co powinien zrobić starosta, gdy nadleśniczy faktycznie zastrzeżenia złoży.
Czy starosta powinien wydać decyzję uznającą zastrzeżenia nadleśniczego do uproszczonego planu urządzania lasu lub ich nieuznającą, jak miałoby to miejsce w przypadku złożonych zastrzeżeń właścicieli lasu w myśl art. 21 ust. 5 u.l., czy przekazać te zastrzeżenia spółdzielni, aby zastrzeżenia zostały uwzględnione przez wykonawcę UPUL i naniesione do dokumentacji?