Odpowiedź:
Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, które należy kwalifikować jako budowa.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, zgodnie z którym zarówno wykonanie otworu okiennego w ścianie budynku, jak i likwidacja (zamurowanie) takiego otworu kwalifikowane są jako przebudowa obiektu budowlanego, albowiem następstwem tych robót jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. W szczególności WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 września 2008 r., II SA/Bd 488/08, stwierdził, iż likwidacja otworu drzwiowego (również np. okiennego) przez jego zamurowanie stanowi przebudowę, podobnie wykonanie nowego otworu drzwiowego lub okiennego lub powiększenie takiego otworu jest przebudową a nie remontem (zob. także wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 maja 2012 r., II SA/Gl 277/12, oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 lutego 2012 r., IV SA/Po 1265/11). Do zmiany parametrów użytkowych, a tym samym przebudowy, dochodzi również w przypadku zamiany otworu okiennego na drzwi i odwrotnie. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 pr. bud. roboty budowlane polegające na przebudowie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, chyba że zostały wymienione w art. 29 ust. 2 pr. bud. (zob. w szczególności pkt 1a i 1b).

W przypadku natomiast pomniejszenia danego otworu (bez zmiany jego funkcji z drzwi na okno), jeśli nie dochodzi do ingerencji w istniejącą ścianę zewnętrzną, nie dochodzi do zmiany parametrów użytkowych obiektu budowlanego, trudno jest więc w takim przypadku mówić o przebudowie, w rozumieniu przywołanego wyżej art. 3 pkt 7a pr. bud.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami