Pytanie
Spółka cywilna (developer) kupiła działki budowlane, które nie były uzbrojone i nie posiadały drogi dojazdowej. Właściciele wszystkich działek uzgodnili, iż na swój koszt wykonają uzbrojenie oraz drogę dojazdową. Spółka zobowiązała się do udziału w tych kosztach pod warunkiem, że wystąpi o pozwolenie na budowę. Mieszkańcy ponieśli wydatki w latach 2009-2012. Obecnie spółka ma pozwolenie na budowę domków i ponosi wydatek w kwocie 50.000 tysięcy złotych. Wydatek ten jest udokumentowany pokwitowaniem, z treści którego wynika, że jest to udział w kosztach wspólnych inwestycji. Powyższe pokwitowanie wystawił jeden z mieszkańców organizujących zbiórkę pieniędzy.
Czy tak udokumentowany wydatek jest kosztem uzyskania przychodów?