Przed przekształceniem spółka jawna powinna wystąpić w trybie art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś. o przeniesienie na nią praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji. Powinna to uczynić przed nabyciem tytułu prawnego, a zatem przed przekształceniem. W momencie uzyskania wpisu do KRS takie rozwiązanie nie jest już możliwe i spółka jawna musi na nowo wystąpić o udzielenie jej pozwolenia.

W przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową skutek w postaci sukcesji decyzji administracyjnych wynika z art. 553 § 2 k.s.h. Jednakże art. 190 p.o.ś. ogranicza sukcesję generalną praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych udzielonych poprzednikowi prawnemu. Konsekwencją tego jest, iż zasada sukcesji generalnej praw i obowiązków spółki przekształcanej nie ma zastosowania, jeśli spółka przekształcana, jako zainteresowana nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji nie złoży wniosku o przeniesienie na nią praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji przed nabyciem tytułu prawnego do instalacji.

Natomiast, brak takiego wniosku powoduje, że na mocy art. 193 ust. 1 pkt 2 p.o.ś. pozwolenia, udzielone sp. z o.o. wygasają i jako takie nie mogą już stanowić przedmiotu sukcesji.

Alicja Brzezińska