Pytanie
Zgodnie z art. 33 u.o.o.ś. organ właściwy do wydania decyzji OOŚ podaje do publicznej wiadomości, m.in. informacje o możliwości zapoznania się z dokumentacją i sposobie i miejscu składania uwag i wniosków wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania.
Czy powyższe informacje należy zawrzeć w jednym obwieszczeniu, czy może właściwe byłoby poinformowanie społeczeństwa najpierw o możliwości zapoznania się z dokumentacją, a następnie, w osobnym obwieszczeniu, o możliwości składania uwag i wniosków? Jaki jest prawidłowy termin na zapoznanie się z dokumentacją?