Pytanie
Spółka zawarła umowę na wykonanie instalacji odpylania. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie z tym, że 20% wynagrodzenia umownego było płatne przelewem w ciągu 20 dni od daty podpisania umowy. Spółka jako zamawiający zażądała od wykonawcy gwarancji zwrotu zaliczki. Wykonawca przedłożył gwarancję firmy ubezpieczeniowej, a następnie po wpłaceniu zaliczki wystawił fakturę VAT. W międzyczasie okazało się, że u wykonawcy występują zajęcia komornicze, w następstwie czego wykonawcy brak środków finansowych na zrealizowanie umowy. Spółka jako zamawiający wystąpiła do firmy ubezpieczeniowej jako gwaranta o zwrot zapłaconej zaliczki.
W związku z tym, że spółka odliczyła VAT naliczony od faktury dotyczącej zaliczki, a wykonawca nie przystąpił do prac wykonawczych w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, powstało pytanie, czy w przypadku zwrotu gwarancji przez firmę ubezpieczeniową należy dokonać też korekty podatku VAT, czy też traktować zwrot tej gwarancji jako zdarzenia, które nie stanowi wydatku definitywnego i w związku z tym pozostaje obojętny podatkowo?
Nasze stanowisko skłania się ku obowiązkowi dokonania korekty podatku VAT po zwrocie gwarancji przez gwaranta.