Pytanie
Czy w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o nieokreślonym czasie użytkowania (znak towarowy) spółka sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości może zastosować MSR 38?
Zgodnie z art. 10 ust. 3 u.o.r. w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.
Proszę zwrócić uwagę, że art. 33 ust. 1 u.o.r. odsyła do art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1-4. Warunkiem zastosowania tych przepisów jest ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego (art. 32 ust. 2 u.o.r.). Jeżeli takiego okresu nie można ustalić, nie można zastosować art. 32 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2.
W takiej sytuacji zasadne jest stosowanie MSR 38?