Pytanie
Czy w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina może zobowiązać przedsiębiorcę do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczenia poziomu składowania odpadów biodegradowalnych?
W zasadzie przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu na osiągniecie tych poziomów i wiele zależy od instalacji m.in. RIPOK, jak i tej, do której będzie oddawał selektywnie zbierane odpady, a także od różnicy stawek, jakie uchwala rada gminy pomiędzy opłatą za posegregowane odpady a opłatą za nieposegregowane odpady. Z drugiej strony przedsiębiorca ma wpływ na osiągnięcie poziomów: np. nie przekazuje rzetelnych informacji o mieszkańcach, którzy nie segregują odpadów zgodnie z regulaminem albo miesza odpady selektywnie zbierane - w tym przypadku są kary przewidziane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. Narzucenie takiego zobowiązania na przedsiębiorcę gwarantowałoby pewność, że będzie rzetelnie wykonywał umowę, a gmina miałaby pokrycie ewentualnych kar za nieosiągnięcie poziomów.