Odpowiedź:
W pozwoleniu wodnoprawnym nie można ustalić wcześniejszej daty jego obowiązywania niż data jego wydania.

Uzasadnienie:
Należy zwrócić uwagę, że przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie jest znana instytucja pozwolenia wodnoprawnego na "kontynuowanie wprowadzania ścieków". Złożony wniosek, może zainicjować postępowanie w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja konstytutywna to kształtujący akt stosowania prawa, który tworzy nowe prawa i obowiązki adresata, do którego jest skierowany. Wywołuje on skutki prawne w momencie jego wydania albo uprawomocnienia się.

Decyzja, w której udzielane jest pozwolenie wodnoprawne konkretyzuje uprawnienie strony, jest zatem aktem konstytutywnym.

Decyzje konstytutywne nie działają wstecz. Sądownictwo administracyjne stoi na stanowisku, że decyzje rozstrzygające o istocie sprawy mają charakter aktów konstytutywnych, działających na przyszłość, co jest zgodne z ogólną zasadą nieretroaktywności prawa. Wsteczne działanie decyzji konstytutywnej jest możliwe wyjątkowo, w tych przypadkach kiedy przepisy prawa materialnego stanowiące podstawę rozstrzygnięcia wyraźnie nakazują wiązać skutki prawne decyzji z określonym zdarzeniem, zaistniałym przed jej wydaniem (wyrok WSA w Gliwicach z 2013 r., IV SA/Gl 547/12).

Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód określony treścią art. 127 ust. 2 pr. wod. oblicza się od daty wydania decyzji, czyli od dnia według którego ocenia się stan faktyczny i stan prawny będący podstawą rozstrzygnięcia decyzji (wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2010 r., II OSK 581/09).
Zastosowanie mógłby mieć natomiast art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., zgodnie z którym decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Przy czym, nadając rygor natychmiastowej wykonalności organ obowiązany jest go szczegółowo uzasadnić powołaniem się na przesłanki wynikające z art. 108 k.p.a. 

Autor: Marta Stachowska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami