Pytanie
Wnioskodawca zamierza posadowić budynek na terenie osuwiska nieaktywnego ujętego na mapach SOPO opracowanych przez PIG. W związku z tym sporządził projekt robót geologicznych celem wykonania zadania. Organ zatwierdzający zwrócił uwagę, w decyzji, że przedstawiony projekt powinien zawierać zakres badań obejmujących nie tylko sam teren posadowienia budynku, ale także powinien odnosić się do szerszego obszaru osuwiska, na którym budynek będzie posadowiony. Wnioskodawca nie dostosował się do zalecenia zawartego w decyzji zatwierdzającej projekt. W związku z tym, organ ma wątpliwości, czy osiągnięto cel zamierzony robót, o którym mowa w art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol., i zamierza odmówić zatwierdzenia dokumentacji geologicznej.
Czy postępowanie organu jest prawidłowe?
Jeżeli nie, proszę o wskazanie prawidłowego toku postępowania. Organ wydając decyzję odmowną ma na uwadze przede wszystkim możliwość powstania szkód znacznych rozmiarów, związanych ze zniszczeniem budynków Wnioskodawcy i sąsiednich w wyniku niewłaściwego rozpoznania warunków geologicznych nieaktywnego osuwiska.