Czy w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość dofinansowania robót polegających na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest?
Zadanie zostało ujęte w programie ochrony środowiska przyjętym uchwałą rady powiatu w 2007 r.
Uchwały związane z realizowaniem zadań ze środków powiatowych funduszy ochrony środowiska powinny być realizowane według dotychczasowych zasad, z tym że finansowanie będzie odbywało się ze środków budżetu powiatu, zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). Nie można więc dokonywać żadnych operacji po tej dacie ze środków zgromadzonych do 31 grudnia 2009 r. na rachunkach powiatowych funduszy. Środki tych funduszy, z dniem 1 stycznia 2010 r. stały się środkami budżetu powiatu.
Osoby fizyczne mogą korzystać z dofinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu.
Ponadto można korzystać z dofinansowania z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
W planie finansowym na 2010 rok na działania z zakresu ochrony ziemi (w tym na unieszkodliwianie azbestu) zostały przewidziane środki, praktycznie w każdym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska. Beneficjentami WFOŚiGW mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej.
Osoby prawne oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą składają wnioski o dofinansowanie indywidualnie. Natomiast osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą to zrobić tylko za pośrednictwem gminy. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których znajduje się azbest przesyła do prezydenta miasta, burmistrza oraz wójta "Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania".
Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100% kosztów demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwienia azbestu.
Dofinansowanie nie dotyczy zakupu materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego. Dofinansowanie polegać będzie na refundowaniu poniesionych przez właściciela i udokumentowanych kosztów zadania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, rozbiórkę dachu oraz transport i przekazanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia, może wykonać wyłącznie firma posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac rozbiórkowych z azbestem na zlecenie właściciela obiektu.

Alicja Brzezińska