Pytanie
Podatnik (PKPiR, VAT) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której profilem jest świadczenie usług budowlanych. Odbiorcami tych usług są zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak również podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą VAT. Podatnik nie posiada kasy fiskalnej, bowiem korzysta ze zwolnienia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia: "świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez przedsiębiorcę jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych takich usług w poprzednim roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba ich odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20".
Często zdarza się natomiast, że odbiorcą usługi jest małżeństwo. Podatnik zastanawia się, czy w takim przypadku odbiorcę musi liczyć podwójnie?
Czy jeżeli w ciągu roku dla jednego odbiorcy wystawione są trzy faktury, wówczas odbiorcę tego należy liczyć jako trzy?