Odpowiedź:
Zmieniona została nie tylko Karta Charakterystyki, ale również sam wzór Karty Charakterystyki. Organy UE zgodziły się na uaktualnienie Kart Charakterystyki, w chwili pojawienia się nowych zagrożeń. Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje tylko jeden wzór Karty Charakterystyki.

Według rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - dalej rozporządzenie 2015/830, należało dokonać aktualizacji Kart Charakterystyki, jeśli uzyskano nowe informacje dotyczące wpływu na ryzyko, to znaczy, jeśli pojawiły się nowe informacje o występujących zagrożeniach.

Uzasadnienie:
Od czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko najnowszy wzór Karty Charakterystyki. Producent, dostawca powinien był dostarczyć zaktualizowaną kartę wszystkim dotychczasowym odbiorcom końcowym, którzy otrzymali substancję lub mieszaninę w okresie poprzednich 12 miesięcy od dnia obowiązkowej aktualizacji. W nowej Karcie Charakterystyki powinna znajdować się identyfikacja produktu (nazwa), powinna też być: informacja m.in. o zagrożeniach, sposobie magazynowania, sposobie likwidacji substancji lub mieszaniny oraz informacja, na podstawie, jakich przepisów Karta Charakterystyki została opracowana (z jakimi przepisami jest zgodna Karta Charakterystyki), a także obowiązujące ratownictwo medyczno / pożarowe, zasady przeciwdziałania zagrożeniom. Karta Charakterystyki umożliwia pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także sporządzić ocenę zagrożenia wynikającą z ich zastosowania (substancji/mieszanin) i ryzyka dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników i zagrożenia dla środowiska.

Rozporządzenie 2015/830 zmieniające rozporządzenie 1907/2006 jest kontynuacją tego rozporządzenia, w niektórych punktach zmienioną (szczególnie zał. nr 2). W tej sytuacji obowiązuje rozporządzenie 1907/2006 (w zakresie, w którym nie zostało zmienione) oraz rozporządzenie 2015/830 (w zakresie, w którym zostało zmienione). Zmiana oznacza, że rozporządzenie zostało zmienione, ale nie uchylone.

W Karcie Charakterystyki podaje się informację o obowiązujących przepisach. Sekcja 16 rozporządzenia 2015/830 (inne informacje) stanowi, iż w tej sekcji Karty Charakterystyki zawiera się pozostałe informacje, których nie włączono do sekcji 1–15, w tym informacje dotyczące aktualizacji Karty Charakterystyki, jak następuje: a) w przypadku aktualizacji Karty Charakterystyki zamieszcza się wyraźną informację, gdzie w porównaniu do poprzedniej wersji Karty Charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba że informacje takie podano w innym miejscu Karty Charakterystyki, wraz z objaśnieniem zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. Podaje się wszystkie przepisy wymienione w pytaniu (1907/2006. 453/2010, 830/2015), obowiązujące w stosunku do dostarczonej substancji lub mieszaniny oraz dotyczące sposobu transportu tej substancji lub mieszaniny. Powinna być informacja, co zostało zmienione. Dostawca substancji lub mieszaniny musi być w stanie przedstawić na żądanie objaśnienie zmian. Ponadto rozporządzenie 2015/830 wymaga, aby w karcie charakterystyki wyraźnie określono, że Karta Charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniem 2015/830. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami