Pytanie
Prezydent miasta wypowiedział umowę o pracę dyrektorowi SP ZOZ-u i zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Po 3 miesiącach (w połowie okresu wypowiedzenia) prezydent przedstawił radzie miasta projekt uchwały o powołaniu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SP ZOZ-u. Rada miasta uchwałę przyjęła pod głosowanie i ją uchwaliła.
Czy uchwała jest ważna?
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowisk kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (na które podmiot tworzący powołuje się w treści uchwały!) - w § 3 ust. 2 jest zapis mówiący o tym, iż komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem. W opisanej sytuacji stanowisko objęte konkursem nie zostało zwolnione. Dyrektor, któremu wypowiedziano umowę o pracę pozostaje dyrektorem formalnie jeszcze 3 miesiące.
Czy komisję konkursową można powołać w drodze uchwały dopiero za 3 miesiące?
Rada miasta twierdzi, iż zwolnienie dyrektora ze świadczenia pracy jest tożsame ze zwolnieniem stanowiska objętego konkursem.
Czy to poprawne stanowisko?
Czy ta uchwała jest prawnie ważna?
Czy podmiot tworzący powinien poczekać do końca okresu wypowiedzenia i dopiero od tego momentu po dwóch miesiącach powołać komisję konkursową?