Pytanie
W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, uczelnia wyższa wykonuje usługę wchodzącą w zakres tego zadania, na które składają się:
Zadanie 1: badania społeczno-ekonomiczne, opracowanie programów szkoleń i doradztwa, rekrutacja uczestników szkoleń i usług doradztwa
Zadanie 2: organizacja i przeprowadzenie szkoleń
Zadanie 3: organizacja i przeprowadzenie usług doradztwa dla rekrutowanych uczestników.
Czy usługa taka, która w przedmiocie zamówienia podzielona jest na 3 zadania, może być potraktowana całościowo?
Czy może tu być zastosowane zwolnienie z VAT?
Jest to całościowo usługa w zakresie kształcenia w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 246, poz. 1649?