Pytanie
Prawo ochrony środowiska w definicji instalacji pozostawia dowolność interpretacji i nie wnosi zastrzeżenia, że instalacja jest zespołem "wszystkich urządzeń powiązanych technologicznie". Zespołem urządzeń powiązanych technologicznie może więc być zarówno jedna instalacja do produkcji jakiegoś wyrobu, np. mebli, jak i instalacja "podzielona" na kilka instalacji: instalację do obróbki mechanicznej, instalację do klejenia, instalację do malowania, a wyrób jest efektem produkcji w tych trzech instalacjach. W obu przypadkach definicja pojęcia instalacji jest spełniona. Oczywiście inaczej wygląda wtedy kwalifikacja instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia. Podmiot może spotkać się z zarzutem "dzielenia instalacji" na "małe instalacje" i unikania obowiązku uzyskania pozwolenia.
Jednocześnie wprowadzona w 2013 r. zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. uchyliła w § 3 r.p.z.o.ś. pkt 47 - instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli, co sugeruje, że wydzielanie kilku instalacji, zgodnie z klasyfikacją zawartą w tym rozporządzeniu, jest postępowaniem prawidłowym.
Jakie więc jest stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie i kto ma głos decydujący o takim czy innym określeniu instalacji – podmiot, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., czy urząd wydający pozwolenia, zgodnie z art. 188 p.o.ś.?
Czy urząd ma prawo narzucać podmiotowi swój podział lub zmieniać podział urządzeń i zespołów urządzeń deklarowany przez podmiot na konkretne instalacje?