Pytanie
Zgodnie z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., burmistrz może upoważnić osobę do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości. Obecnie planuje się przeprowadzenie kontroli na terenach nieruchomości w związku z ustaleniem rzetelności złożenia deklaracji w sprawie naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Sprawdzeniu będzie podlegać ilość zamieszkujących osób faktycznie z ilością osób wpisanych do deklaracji jako zamieszkujących.
Czy upoważnienie, o którym mowa wyżej, powinno być wystawione na każdą nieruchomość oddzielnie, czy też można upoważnić pracownika urzędu do przeprowadzania kontroli na terenie całej gminy w jednym upoważnieniu? Jeżeli tak, to co powinno zawierać upoważnienie?