Pytanie
Spółka z o.o. zamierza udzielić pożyczkę innej spółce z o.o. na okres 1 roku. Spółki są powiązane kapitałowo. Spółka (pożyczkodawca) posiada 5% udziałów w spółce (pożyczkobiorcy). Ponadto w obu spółkach występuje ten sam właściciel, a zarazem członek zarządu, który posiada ponad 25% udziałów w każdej ze spółek. Spółka (pożyczkodawca) do tej pory nie udzielała pożyczek i nie ma tej czynności wymienionej w przedmiocie działalności (PKD). Spółka nie wyklucza możliwości udzielania w przyszłości podobnych pożyczek w miarę posiadanych środków finansowych. Pożyczka będzie oprocentowana. Odsetki będą naliczane miesięcznie od kwoty pożyczki według zmiennej stawki procentowej ustalanej na bazie WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca, za który zostaną naliczone, powiększone o określoną stałą marżę.
Czy spółka udzielająca pożyczkę będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
Czy faktura ze stawką zwolnioną będzie wystawiana tylko na kwotę naliczonych odsetek i ujmowana w rejestrze VAT za dany miesiąc zgodnie z datą wystawienia faktury, którą co do zasady jest ostatni dzień miesiąca?
Czy też będzie to czynność niepodlegająca VAT, a w konsekwencji tego PCC w wysokości 2% będzie musiała zapłacić spółka biorąca pożyczkę?