Pytanie
Miasto (podatnik VAT) wybudowało przed 1993 r. i później sieci ciepłownicze, które posiada na swym stanie majątkowym Od 2008 r. wydzierżawiało sieci ciepłownicze do spółki zajmującej się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła za wynagrodzeniem z podatkiem VAT. Aktualnie zamierza sprzedać ww. sieci do spółki ciepłowniczej. Przy budowie sieci nie odliczano podatku VAT.
Czy transakcja sprzedaży będzie zwolniona z VAT, a jeśli nie to czy do celów ustalenia ceny sprzedaży powinna być dokonana wycena sieci przez biegłego rzeczoznawcę?
Aktualnie spółka proponuje zakup sieci za cenę netto wartości środków trwałych, tj. po umorzeniu i pomniejszoną o kwotę iloczynu czynszu miesięcznego i ilości miesięcy płatności czynszu od 1 lipca 2013 r. do dnia sprzedaży.
Czy taka cena może być przyjęta, jeśli okaże się że sprzedaż nastąpi z podatkiem VAT, natomiast, jeśli transakcja nie będzie opodatkowana to czy cenę - strony transakcji mogą kształtować umownie?