Pytanie
Czy można wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (na podstawie specustawy drogowej) w sytuacji, gdy dokumentacja załączona do wniosku zawiera projekty podziału geodezyjnego działek pod drogę o szerokości 11 m, a dla tej klasy drogi warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przewidują szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15 m?
Czy szerokość działek wydzielanych geodezyjnie pod drogę musi być tożsama z szerokością drogi w liniach rozgraniczających wynikających z warunków technicznych?