Odpowiedź:
Odwiert studni głębinowej wymaga pozwolenia na budowę bez względu na wydajność studni. Praktyka polegająca na przyjmowaniu zgłoszeń robót budowlanych w związku z odwiertem studni głębinowej poniżej 30 m jest nieprawidłowa. Autor opinii prawnej zamieszczonej w LEX-ie wywiódł prawidłowy wniosek analizując treść art. 29 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - dalej pr. bud. Stanowisko to konsultowaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury. Departament Geologii i Koncesji Geologicznych nie jest właściwy dla ustalenia, czy ocena dotycząca przepisów pr. bud. formułowana przez prawników, jest właściwa.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 10 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych. A contrario, pozwolenie budowlane na wykonanie odwiertu studni głębinowej (wierconej, rurowej) jest wymagane bez względu na wydajność studni. Pozwolenia na budowę nie wymaga jedynie wykonanie obudowy studni głębinowej.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 pr. bud. Wśród budów wskazanych w art. 29 ust. 1 pr. bud., które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca nie wskazał budowy studni wierconej, uzależniając np. obowiązek uzyskania tego pozwolenia ani od głębokości, ani od wydajności studni. A skoro tak, to zawsze odwiert studni głębinowej będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę.

Pobierz darmowy ebook
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • rzetelna i aktualna wiedza

 

Czym innym jest natomiast możliwość korzystania ze studni w ramach zwykłego korzystania z wód, na co nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Zatem, właściciel gruntu może bez pozwolenia wodnoprawnego korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h. Natomiast głębokość studni wierconej – rozumiana jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zwierciadła wody – nie może przekroczyć 30 m. Mamy do czynienia wtedy z tak zwanym zwykłym korzystaniem z wody.

Z kolei, według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) do wykonania studni wierconej jest konieczne:
- opracowanie projektu odwiertu studni,
- zatwierdzenie projektu przez wojewodę (decyzja),
- wykonanie odwiertu studni,
- opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni,
- zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja) oraz zarejestrowanie studni, czyli otrzymanie dla niej karty rejestracyjnej.
 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów