Pytanie
Spółka, w której jedynym akcjonariuszem jest gmina, zamierza z tą gminą dokonać zamiany nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości należącej do spółki będąca podstawą wyliczenia ceny zbycia jest wyższa od wartości rynkowej nieruchomości, która ma być nabyta przez spółkę od gminy. Gmina nie zrekompensuje spółce w żaden sposób różnicy w wycenie.
Czy różnica ta będzie dla spółki stanowiła koszt uzyskania przychodu, czy też takim kosztem będzie jedynie nieumorzona wartość zbywanej w formie zamiany nieruchomości?
Czy różnica w wycenie stanowić może będzie element ceny nabycia nowej nieruchomości i podlegać będzie amortyzacji?