Odpowiedź:
Starosta, chcąc wydać kolejną decyzję na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., powinien sporządzić aneks do ISL, umożliwiający wydanie decyzji nakazującej dokonanie nasadzeń. Do wprowadzania zmian, uzupełniania i nanoszenia poprawek w ISL będzie miał odpowiednie zastosowanie art. 23 ust. 1 u.l., dotyczący wprowadzania zmian do planu urządzeniowego (UPUL).

Nowa decyzja z art. 19 ust. 3 u.l. będzie decyzją wydaną z urzędu.

Uzasadnienie:
W decyzji wydawanej na podstawie art. 19 ust. 3 u.l. starosta określa zadania z zakresu gospodarki leśnej, które są wyłącznie zapisane w inwentaryzacji stanu lasów (ISL). Zadania jakie mogą być nałożone na właściciela lasu nie mogą wykraczać poza wskazania zawarte w ISL. Ich zmiana, np. rozszerzenie jest możliwa dopiero po zmianie przedmiotowych wskazań zawartych w ISL. Akt u.l. nie daje staroście prawa do modyfikacji ISL na wniosek właściciela lasu. Wydanie decyzji sprzecznej z ISL skutkowałoby wadliwością decyzji starosty. Zatem nie może on obecnie wydać decyzji przewidującej, dokonanie nasadzeń, jeśli ISL przewiduje jedynie rębnię II.

Wszelkie zmiany wprowadzane do inwentaryzacji stanu lasu (ISL) mogą być dokonane aneksem do niej. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami