Pytanie
Firma matka z Niemiec (rejestrowana VAT UE) utworzyła w Polsce firmę córkę. Firma matka na podstawie porozumień zobowiązała się dofinansować do kosztów ponoszonych przez córkę.(pracownik, marketing, środki trwałe). Korzystającym jest córka, a finansującym matka. Firma matka przekazuje środki pieniężne do córki, które firma córka rozlicza fakturami VAT wystawianymi na matkę, z tym że faktury zawierają informację, że VAT rozlicza matka. Firma córka rozpoznaje świadczenie usług, które ujawnia w deklaracjach VAT-7.
Czy prawidłowym jest wystawianie faktur za usługi dla matki, skoro matka nie korzysta z usług?
Czy prawidłowym jest rozpoznanie usług przez firmę córkę i ujawnianie w deklaracjach VAT?