Pytanie:
Firma zajmująca się spopielaniem zwłok zwierzęcych po kontroli WIOŚ otrzymała od starosty wezwanie do sporządzenia przeglądu ekologicznego obejmującego m.in. rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym, istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej, określenie oddziaływania instalacji na powietrze atmosferyczne, itd. Firma zleciła sporządzenie przeglądu firmie zewnętrznej, która zajmuje się tematyką ochrony środowiska. Starosta nie odniósł się do emisji hałasu, wytwarzania odpadów i innych komponentów środowiska. Chodzi mu głównie o zanieczyszczenia powietrza.

Czy sporządzając ten przegląd, należy odnieść się tylko do tego, co wskazał starosta w decyzji? Czy też trzeba robić przegląd w pełnym zakresie, zawartym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.?

Odpowiedź:
Starosta jest uprawniony do ograniczenia zakresu przeglądu ekologicznego w decyzji (por. art. 239 pkt 1 p.o.ś.). Jeżeli taki ograniczony zakres został określony w decyzji starosty, to należy się do niego zastosować. Ograniczenia takie nie mogą być wprowadzane w stosunku do przeglądów ekologicznych dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (por.: K. Gruszecki, Komentarz do art. 239 ustawy - Prawo ochrony środowiska, LEX), dla których wymagania określa art. 238 p.o.ś.