Pytanie
Spółka planuje zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W skład zakładu wchodzą ruchomości (m.in. maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, drobne wyposażenie), nieruchomości (budynki, budowle), prawo wieczystego użytkowania gruntów. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) – dalej u.p.c.c., nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym. W warunkowej umowie kupna jest podana łączna kwota, za jaką nabywamy zakład jak również kwoty nieruchomości, ruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntów.
Czy spółka zakupując zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinna zapłacić PCC tylko od wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu?
Czy jeśli zakup dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinniśmy zapłacić PCC od całej kwoty?