Pytanie pochodzi z LEX Ochrona Środowiska: Czy rodzaje emisji wymienione w art. 3 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo ochrony środowiska (dalej p.o.ś.) są katalogiem zamkniętym, czy też można uznać, że wymienione energie stanowią tylko przykłady, a katalog można rozszerzyć, np. o promieniowanie elektromagnetyczne w postaci światła widzialnego?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska: emisja - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do lit. a) przy lit. b) wprowadzono sformułowanie "takie jak". Oznacza ono językowo (słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego) zasadniczo – na przykład, przykładowo.

 


Dlatego moim zdaniem, pod pojęciem emisje w lit. b) mieszczą się także inne energie, które mogą być wprowadzane do środowiska, np. światło.

W oddziaływaniu na środowisko coraz więcej uwagi poświęca się tzw. zanieczyszczeniu światłem.

Wg mnie, gdyby celem ustawodawcy było enumeratywne wymienienie energii - hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, to pominąłby sformułowanie "takie jak".

Stanowiska w tej sprawie mogą być jednak odmienne, ponieważ sformułowanie przepisu nie jest jednoznaczne i można spotkać się z opinią, że jeżeli miałby to być przykład, to wykorzystano by w przepisie wprost "na przykład, przykładowo".

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Czy istnieje obowiązujący akt prawny, w którym będzie określone, jaki zasięg może mieć strefa ochrony bezpośredniej? >

Co to jest wodnica? >

Czy montaż układu kondensacji spalin wymaga decyzji środowiskowej? >