Czy rezygnacja inwestora domu jednorodzinnego z wykonania instalacji odgromowej będzie istotnym odstępstwem od warunków pozwolenia na budowę?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

Projektant adaptujący instalację elektryczną oświadczył, że dla danych miejscowych warunków geograficzno–terenowych zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagana instalacja odgromowa.

Czy rezygnacja inwestora domu jednorodzinnego z wykonania instalacji odgromowej, którą przewiduje do wykonania zatwierdzony projekt budowlany, będzie istotnym odstępstwem od warunków pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego, o czym mówi art. 36a ustawy Prawo budowlane?

Jeśli ww. rezygnacja uznana będzie za nieistotną, tj. dopuszczalną bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, to czy w przypadku nie wykonania jej należy potraktować, że: 1) inwestycja nie została wykonana w całości i w związku z tym wymaga, po zakończeniu robót, uzyskania pozwolenia na użytkowanie z uwagi na nie wykonanie wszystkich robót budowlanych, czy 2) inwestycja została wykonana w całości i wystarczy tylko zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy?

Odpowiedź:

Rezygnacja inwestora domu jednorodzinnego z wykonania instalacji odgromowej, którą przewiduje do wykonania zatwierdzony projekt budowlany, nie stanowi istotnego odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego jest odstępstwo dotyczące:

– zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

– charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

– zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

– zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

– ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. Analiza przepisu pozwala na stwierdzenie, że odstąpienie od wykonania instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie mieści się w katalogu istotnych odstępstw. Nie będzie więc wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Następnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 36a ust. 6 pr. bud. „projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5”. Jeśli więc inwestor zamierza zrezygnować z wykonania instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, projektant powinien dokonać zmian w projekcie budowlanym. W takiej sytuacji (oczywiście jeśli organ nadzoru budowlanego nie dokona odmiennej kwalifikacji odstępstwa) zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a o zakończeniu budowy należy jedynie zawiadomić organ nadzoru budowlanego, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 4 września 2014 r.

Data publikacji: 7 września 2014 r.