Pytanie
Zgodnie z ustawa o pracownikach samorządowych dyrektor szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina, opracował i wprowadził w życie regulamin wynagradzania pracowników obsługi szkoły. W treści regulaminu zawarł między innymi zapis:
"1.Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2.Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu.
3.Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
4.Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest co najmniej o 10% wyższe niż minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w rozporządzeniu, podana w załączniku nr 1.
5.Wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 4 podlega corocznemu podwyższeniu o wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej, oraz może być powiększone w ramach środków na wynagrodzenia osobowe, przewidzianych w uchwale budżetowej Rady Miejskiej.
6.Podwyższenie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 5 następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej."
Czy pracownik szkoły podstawowej, ma prawo domagać się regulacji wynagrodzenia zasadniczego za 2011 r. zgodnie z pkt 5 cytowanego wyżej zapisu?