Pytanie
Pracownik wypowiedział umowę o pracę z zachowaniem 3-miesiesięcznego wypowiedzenia ze względu na zły stan zdrowia. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 31 lipca 2010 r. obecnie zwrócił się do pracodawcy z roszczeniem o wypłatę odprawy rentowej, gdyż zgodnie z przedstawioną decyzją ZUS miał przyznana rentę od dnia 12 maja 2009 r. do 31 maja 2012 r. ze względu na całkowitą niezdolność do pracy. Pracownik w tamtym okresie przedstawiał pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy który wydał uprawniony lekarz z zakresu medycyny pracy. Pracownik żąda wypłaty zaległej odprawy rentowej i złożył oświadczenie z którego wynika, że dotąd nie otrzymał odprawy rentowej ani emerytalnej od żadnego pracodawcy.
Czy należy mu taką odprawę wypłacić obecnie?