Firma produkcyjna ma zamiar kupić na własne potrzeby maszyny (tokarki) poza granicami Polski, również z poza Unii (Tajlandia, Japonia). W maszynach tych są baterie i akumulatory, wobec czego firma będzie podlegała pod ustawę o bateriach i akumulatorach i będzie musiała się zarejestrować się w centralnym rejestrze w GIOŚ. Rocznie może to być ok. 30 baterii. Jednak firma ta chciałaby uniknąć rejestracji i obowiązków niewspółmiernych do skali wprowadzanych baterii. Dlatego chce sprowadzać maszyny bez baterii i akumulatorów. W Polsce dopiero zamontować baterie i akumulatory kupione w Polsce. Jest jednak problem, bo układy pamięci muszą być zasilane nieprzerwanie, w przeciwnym razie znowu należałoby wgrywać całe oprogramowanie, parametry sterowania i jest to bardzo kłopotliwe, czasami wręcz niemożliwe do wykonania. Dlatego chce zakupić w Polsce baterie do potrzymania pamięci, wysłać do producenta maszyn, który zamontuje je w maszynach i wyśle z maszynami do tej firmy.

Czy od formalnej strony nie będzie zastrzeżeń do tych działań i nie będzie istniała konieczność rejestracji wprowadzającego baterie i akumulatory?

Zakład może wysłać baterie lub akumulatory do podtrzymywania pamięci producentowi, aby ten z kolei zamontował je w maszynach. W momencie wprowadzenia maszyn z bateriami nabytymi w Polsce zakład, chcąc uniknąć obowiązku rejestracji w GIOŚ, będzie musiał udowodnić, że baterie te zostały już wprowadzone na rynek, a zatem nie jest wprowadzającym. Dowodem potwierdzającym, że inny podmiot przedmiotowe baterie lub akumulatory już wprowadził będzie np. dowód ich zakupu (faktura) na terytorium kraju.
Art. 6 pkt 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)- dalej u.b.a., określa wprowadzającego baterie lub akumulatory jako przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie (lub pojazdach), po raz pierwszy na terytorium kraju. Wprowadzającym jest również przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Obowiązek rejestracji w GIOŚ pojawia się, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy wprowadzi na rynek krajowy baterie lub akumulatory. W świetle art. 6 pkt 23 u.b.a. wprowadzanie do obrotu, to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji (identyczną definicję wprowadzenia sprzętu ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze. zm.). Akt u.b.a. wymaga, aby wprowadzenie do obrotu było elementem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów zamontowanych w sprzęcie. W opisanym przypadku baterie i akumulatory już zostały na rynek wprowadzone przez innego przedsiębiorcę. Wystarczy zatem udowodnić, że zakład nie jest wprowadzającym, a odpada obowiązek rejestracji.


Alicja Brzezińska