Odpowiedź:
Podstawę materialnoprawną obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę stanowi art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. Zgodnie z powyższym przepisem rozpoczęcie robót budowlanych wymaga – co do zasady – uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od powyższej reguły wprowadził ustawodawca w przepisie art. 29-29a pr. bud., tworząc katalog zamknięty robót budowlanych niewymagających takiego pozwolenia na budowę.

Z kolei w przepisie art. 30 pr. bud. określono w jakich przypadkach wykonywanie robót budowlanych nie wymaga co prawda uzyskania pozwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie określonych w tym przepisie robót budowlanych właściwemu organowi. Jak wynika z treści zadanego pytania przedmiotem inwestycji ma być przebudowa parkingu o nieokreślonych parametrach. W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że w ustawie - Prawo budowlane nie zawarto definicji "parkingu".

Niemniej w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż jest to albo budowla (np. wielopoziomowy obiekt podziemny bądź nadziemny) albo urządzenie budowlane (np. wydzielone miejsca postojowe) służące pozostawianiu samochodów. W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.

Przy czym po myśli art. 29 ust. 2 pkt 1a i 1c pr. bud. z powyższego obowiązku zwolniona jest także przebudowa wyżej wymienionego obiektu, tak samo jak przebudowa urządzeń budowlanych do których zalicza się tzw. place postojowe, którymi są utwardzone części nieruchomości powiązane funkcjonalnie z innym obiektem budowlanym w celu zapewnienia miejsc postojowych dla osób korzystających z przedmiotowego obiektu (por. art. 3 pkt 9 pr. bud.).

Odpowiadając zatem na zadane pytanie należy stwierdzić, iż w tym stanie prawnym tylko przebudowa placów postojowych oraz ww. miejsc postojowych jest wyłączona spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W rezultacie jeżeli wskazany w pytaniu parking mieści się we wskazanym wyżej zakresie, to jego przebudowa nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.