Pytanie:
Czy prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu w banku A, opłaty sądowe z tytułu zmiany wpisów w księdze wieczystej, prowizję od kredytu zapłaconą w banku" B" można zaliczyć bezpośrednio do kosztów?
Czy może należy zwiększyć wartość środka trwałego o wszystkie ww. koszty?

 

Odpowiedź:
Wartość początkową środków trwałych powiększają jedynie te prowizje od kredytu, które naliczone zostały do dnia przekazania środka trwałego do używania. Prowizje naliczone po tym dniu stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodów.
Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem art. 22g ust. 2-18 u.p.d.o.f., uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.