Odpowiedź:
Dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym wydruku z elektronicznej wersji mapy do celów projektowych pod warunkiem, że została ona sporządzona zgodnie z wymogami prawa, otrzymała identyfikator ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a projektant zamieścił swój oryginalny podpis na projekcie budowlanym.

Uzasadnienie:
Projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, co wynika z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Stosownie zaś do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Przepisy Prawa budowlanego nie regulują zatem procedur, z zachowaniem których mapa do celów projektowych oraz jej egzemplarze powinny być sporządzone. W odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na interpelację nr 29109 w sprawie wymogu odręcznego sporządzania projektu zagospodarowania terenu (www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=21B559D5) wskazano, że dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym wydruku z elektronicznej wersji mapy do celów projektowych pod warunkiem, że została ona sporządzona zgodnie z wymogami prawa, otrzymała identyfikator ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a projektant zamieścił swój oryginalny podpis na projekcie budowlanym. Również dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym skanu mapy analogowej posiadającej stosowne klauzule pod warunkiem, że na pierwszej stronie projektu budowlanego projektant złożył swój podpis. Minister prezentując swoje stanowisko odwołał się do poglądu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który powołując się na pismo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (z 8.10.2008 r., skierowane do wiadomości Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego), wskazał, że ˝opatrywanie klauzulami materiałów następuje niezależnie od formy prowadzenia zasobu i sposobu wykonania kopii. Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu na nośnikach informatycznych otrzymywały identyfikator, którego wzór określał załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493). Jak wynika natomiast z wyjaśnień Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który powołując się na pismo Głównego Geodety Kraju (z 14.05.2014 r., znak: IZ-PZGiK.803.9.2014) w związku z wejściem w życie z dniem 8 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1183), obowiązujące przepisy dotyczące organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nadal dopuszczają możliwość wykorzystania w projekcie budowlanym elektronicznej wersji mapy do celów projektowych pod warunkiem, że została ona opatrzona stosowną klauzulą przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, zgodnie z załącznikami do tego rozporządzenia.
Dopuszczalne jest zatem wykorzystanie w projekcie budowlanym wydruku z elektronicznej wersji mapy do celów projektowych pod warunkiem jednak, że została ona sporządzona zgodnie z wymogami prawa, co z kolei oznacza, że nie wystarczające zamieszczenie przez projektanta swojego oryginalnego podpisu na projekcie budowlanym, lecz niezbędne jest dodatkowo otrzymanie identyfikatora ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Łukasz Smaga, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 23.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów