Proces odzysku oznaczony jako R 14 i R 15 ma być usunięty z przepisów nowej ustawy o odpadach.

Faktycznie w opublikowanym na stronach Ministerstwa Środowiska projekcie nowej ustawy o odpadach wprowadzono zmiany w załączniku określającym dopuszczalne procesy odzysku (załącznik nr 1 Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku). Z treści tego załącznika wynika, iż zrezygnowano z oznaczania procesu odzysku jako R14 i R15 oraz unieszkodliwiania – D16. Dotychczasowe procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12. Najprawdopodobniej nowa klasyfikacja procesów odzysku będzie obowiązującą, gdyż przepisy wspólnotowe nie przewidują odzysku odpadów w procesie R14 i R15.
Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE L 312 z dnia 22 listopada 2008 r., s. 3), w sprawie odpadów, a tym samym zmiany są konieczne. Stąd wiele nowości, m.in.:
- zasady uznawania substancji lub przedmiotu za produkt uboczny (dokonywany w drodze zgłoszenia), kryteria i przypadki, w których odpady będą mogły utracić status odpadów, likwidacja PGO, PGON oraz informacji o wytwarzanych odpadach (w zakresie wytwarzania odpadów pozostaną tylko pozwolenia (rocznie powyżej 1 tony niebezpiecznych lub 5000 ton innych) i pozwolenia zintegrowane wydawane według przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., wprowadzono nowy rodzaj decyzji – zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie), do którego trzeba będzie dołączać decyzję środowiskową, wprowadzono opłaty karne (dobowe i łączne wymierzane decyzją WIOŚ z tej ustawy zamiast opłat podwyższonych z p.o.ś.) i wiele innych zapisów, które mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy (z wyjątkami oczywiście). Trudno jednak na dzień dzisiejszy przesądzać, jak dalekim modyfikacjom podlegać będą zaproponowane zmiany w wyniku prac komisji sejmowej.

Alicja Brzezińska