Pytanie
Spółka wypłaca premie kwartalne, które nie są uregulowane w regulaminie pracy, jednak regułą jest, że są one wypłacane za pracę zespołu w danym kwartale, po jego zakończeniu. Do wysokości premii brane są pod uwagę różne czynniki (np. wykształcenie, zaangażowanie w pracę itp.) Pomimo wystąpienia u danego pracownika absencji chorobowej, lub innej nieobecności np. urlopu macierzyńskiego, premia ta, jeśli już zostaje przyznana, nie jest pomniejszana proporcjonalnie do czasu choroby.
Czy w związku z tym premię należałoby wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?