Pytanie
Kiedy ma zastosowanie przepis art. 1551 § 1 pkt 2 k.p. mówiący o tym, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze?
Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. Z dniem 1 stycznia 2014 r. nabył prawo do urlopu w wymiarze 26 dni. Nie wykorzystał żadnego dnia. W dniu 5 maja 2014 r. złożył wypowiedzenie za porozumieniem stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Czy pracodawca może wyrazić zgodę na to, aby pracownik wykorzystał do dnia ustania stosunku pracy 26 dni urlopu wypoczynkowego?
Pracownik jest jednocześnie osobą niepełnosprawną uprawnioną do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni. Nie wykorzystał żadnego dnia.
Czy urlop dodatkowy należy traktować na zasadach urlopu wypoczynkowego?