Pytanie
Czy można zapisać w regulaminie ZFŚS, że przy przyznawaniu świadczeń w ramach działalności socjalnej bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności: 1 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, 2 staż pracy w zakładzie pracodawcy, 3 osoby najdłużej niekorzystające z funduszu?
Czy wypłacając świadczenie pieniężne pracownikom (nie dotyczy urlopu) należy badać sytuację socjalną pracownika tj. np. prosić o złożenie oświadczenie o dochodzie na członka rodziny?
Czy takie świadczenie mogą otrzymać wszyscy pracownicy w firmie włącznie z managerami gdy wprowadzony zostałby zapis określający przedziały % (do obliczenia wysokości).?