Pytanie
Organ I instancji w dniu 31 stycznia 2013 r. wydaje postanowienie, na które strona składa zażalenie. Do reprezentowania strony sprawie tego postanowienia ustanowiony jest z dniem 4 lutego 2013 r. pełnomocnik. Organ II instancji stwierdza niedopuszczalność zażalenia ze względu na nieprawidłowe doręczenie i nakazuje ponownie doręczyć postanowienia organu I instancji. Organ doręcza postanowienie (z tą samą treścią i datą wydania) stronie. Pomija pełnomocnika, gdyż uważa iż pełnomocnictwo zostało złożone po dacie wydania postanowienia. Tym samym, organ podatkowy stoi na stanowisku, iż doręczenie powinno się odbyć wyłącznie na adres strony.
Czy takie doręczenie jest prawidłowe w świetle przepisów Ordynacji podatkowej i aktualnego orzecznictwa tj. pominięcie pełnomocnika ustanowionego w sprawie tego postanowienia przy okazji postępowania zażaleniowego przed organem II instancji?
Pełnomocnictwo obejmuje wszystkie instancje i złożone zostało po dacie wydania przedmiotowego postanowienia.