Pytanie
Podatnik jest właścicielem (na zasadach wspólności małżeńskiej z żoną) działek gruntu. Na podstawie szeregu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę prowadzi on budowę wolnostojących budynków usługowych z częścią mieszkalną, z garażem jednostanowiskowym, przy czym w zatwierdzonych projektach budowlanych wskazano, iż dolna kondygnacja budynku przeznaczona będzie na rozmaitego rodzaju działalność usługową (typu biurowego – inną dla każdego z budynków), zaś górną na cele mieszkalne. W myśl rzeczonych pozwoleń na budowę, budynki zostały zaliczonego do kategorii XVII według załącznika do ustawy Prawo budowlane. Powierzchnia użytkowa części, która zgodnie z pozwoleniami na budowę ma przeznaczenie mieszkalne wynosi – w zależności od budynku – od 30% do nie więcej niż 50% ogólnej powierzchni użytkowej budynku. Po zakończeniu budowy, podatnik planuje wydzielenie w każdym z budynków dwu odrębnych lokali, tj. lokalu mieszkalnego usytuowanego na górnej kondygnacji i lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne usytuowanego na dolnej kondygnacji, przy czym żaden z lokali nie będzie miał powierzchni większej niż 150 m2. Następnie podatnik planuje sprzedaż obu lokali w każdym budynku osobom trzecim, przy czym zamierza przestawić im ofertę, zgodnie z którą w przypadku nabycia łącznie obu lokali znajdujących się w danym budynku, lokal mieszkalny usytuowany na górnej kondygnacji będzie w cenie nie niższej, a być może wyższej niż cena rynkowa netto, natomiast lokal niemieszkalny usytuowany na dolnej kondygnacji będzie w cenie promocyjnej wynoszącej ok. 20% ceny rynkowej netto.
Jaką stawką podatku od towarów i usług będzie opodatkowana sprzedaż lokali w budynkach, o których mowa wyżej i związanego z nimi udziałów w częściach wspólnych budynków oraz w gruncie?
Czy podstawą naliczenia podatku od towarów i usług od sprzedaży ww. lokali i związanych z nimi udziałów w gruncie będą ceny netto oferowane nabywcy przez podatnika?