Pytanie:
Czy podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) - dalej u.z.s.e.e. - powinny uzyskać zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu? Czy też podlegają zwolnieniu z obowiązku jego uzyskania w oparciu o art. 45 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o.?

Czy ww. podmioty powinny uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ? Czy sprzedawca detaliczny, hurtowy oraz punkt serwisowy jest podmiotem uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o., oraz zobowiązanym do jego przyjęcia?

Odpowiedź:
W przypadku dystrybutora, podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Uzasadnienie:
W art. 35 ust. 1 u.z.s.e.e. wprowadzono zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu przez podmioty, które nie są:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
2) prowadzącym zakład przetwarzania;
3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z kolei art. 41 ust. 1 u.o. zobowiązuje zbierających odpady do uzyskania zezwolenia w tym zakresie. Na zasadzie odstępstwa od tego obowiązku w art. 45 ust. 1 u.o. ustawodawca wskazał listę podmiotów, które zwolnione są z uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Są to m.in. podmioty prowadzące nieprofesjonalne zbieranie odpadów oraz punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Odpowiadając więc na zadane pytanie, należy stwierdzić, że w przypadku dystrybutora, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 u.z.s.e.e., który nie prowadzi działalności w zakresie zbierania odpadów, ale jedynie zbiera je w ramach obowiązku nałożonego przepisami u.z.s.e.e., nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Podobnie w przypadku prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3 u.z.s.e.e., a więc punktu prowadzonego przez gminę lub wspólnie z innymi gminami, również nie jest konieczne zezwolenie na zbieranie odpadów.

Z kolei w przypadku podmiotu odbierającego odpady komunalne, który odbiera odpady z nieruchomości i przekazuje je bezpośrednio do kolejnych posiadaczy odpadów, którzy dokonają ich dalszego zagospodarowania, nie mamy do czynienia ze zbieraniem odpadów, ale z ich odbieraniem.

Zbieranie definiowane jest w art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o. jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Skoro więc podmiot odbierający odpady komunalne nie gromadzi ich, ale przekazuje bezpośrednio do kolejnych posiadaczy odpadów, to tym samym podmiot ten również nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. W pozostałych przypadkach takie zezwolenie jest konieczne.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Podobnie jak wyżej wymienieni dystrybutorzy, również sprzedawcy detaliczni, hurtowi oraz punkty serwisowe, którzy są obowiązani do zbierania zużytego sprzętu odpowiednio na podstawie art. 37 oraz art. 40 u.z.s.e.e., zwolnieni są na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o. z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Należy również pamiętać, że w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o., pomimo zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów są oni zobowiązani do posiadania umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącej co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Podmioty, które nie są obowiązane do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, a które zbierają zużyty sprzęt, nie są w świetle art. 4 pkt 23 u.z.s.e.e. traktowane jako zbierający zużyty sprzęt. W związku z tym nie są też obowiązane do zarejestrowania się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.