Pytanie
Podmiot zdeponował w I półroczu 2008 r. odpady na terenie, do którego posiadał tytuł prawny, ale odpady te nie były objęte decyzją określającą sposób i miejsce magazynowania. Do dnia dzisiejszego odpady nie zostały stamtąd usunięte (mimo decyzji nakazującej usunięcie tych odpadów).
Czy za okres II półrocza 2008 r. podmiot powinien ponieść opłatę podwyższoną za magazynowanie bez pozwolenia w oparciu o art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., jako że w tamtym okresie nie przekroczył 3-letniego czasu magazynowania tych odpadów?
Czy należy jednak naliczyć opłatę jak za składowanie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, biorąc pod uwagę stan faktyczny, tj. wiedzę, że na dzień dzisiejszy odpady leżą na tym terenie ponad 3 lata?