Wystosowaliśmy do firmy tureckiej reklamację jakości jej wykonania, ustalając termin usunięcia usterek, a w przypadku nieusuniecia w terminie, wykonanie naprawy na ich koszt, ponieważ konstrukcja ta musiała być dostarczona na budowę w Bułgarii, do czego zobowiązywały nas ustalenia umowne. Wezwaliśmy również przedstawiciela firmy tureckiej do przyjazdu i na miejscu ustalenia wszystkich szczegółów, co też się stało. Przedstawiliśmy firmie tureckiej pełną dokumentację zdjęciową wszystkich nieprawidłowości. Po wielu negocjacjach przedsiębiorca turecki uznał naszą reklamację. Poprosiliśmy go o wystawienie faktury, noty korygującej, lecz on po ustaleniach ze swoim doradca podatkowym uważa, że takiej faktury wystawić nie może, ponieważ twierdzi, że w Turcji nie ma czegoś takiego.

 

Pytanie:
Jak powinniśmy w tej sytuacji postąpić?
Naszym zdaniem powinna być wystawiona faktura korygująca, ponieważ chcemy się zwrócić z wnioskiem do urzędu celnego o zwrot podatku VAT.
Czy możemy wystawić firmie tureckiej fakturę na wykonanie usługi naprawy konstrukcji?
Jakie ma to skutki podatkowe, czy taka faktura powinna być wystawiona z podatkiem VAT - 0%, czy też powinniśmy wystawić fakturę z podatkiem VAT - 23%?

Odpowiedź:
Nie wydaje się bezwzględnie konieczne posiadanie w tym przypadku faktury korygującej wystawionej przez podmiot turecki.
Jeśli prace usuwające wady zostaną wykonane na rzecz tureckiego kontrahenta (na niego będzie wystawiona faktura), to wówczas nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce. Wystawiona zostanie wówczas faktura ze "stawką NP".

Uzasadnienie:
Ad. 1)
Nie wiem, czy w Turcji są faktury korygujące. Nie do końca chce mi się wierzyć, aby takich faktur korygujących nie było. Przecież jeśli powstaną okoliczności, które uzasadniać będą zmniejszenie kwot płatności (należności) za wykonywane czynności, to w jakiś sposób należy takie zmniejszenie płatności (należności) udokumentować.
Należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym nie ma już – niegdyś funkcjonującego – zwrotu podatku od importu w związku z (powrotnym) wywozem towarów (wcześniej zaimportowanych) w związku z ich reklamacją. Być może dla tych celów mógłby być Wam potrzebny dokument taki jak faktura korygująca.
Jeśli macie Państwo na myśli możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu celnego o wydanie tzw. decyzji weryfikującej wysokość podatku należnego od importu towarów - zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., to nie wydaje się bezwzględnie konieczne, aby podatnik musiał mieć fakturę korygującą. Wystarczające wydają się potwierdzone oświadczenia kontrahenta tureckiego, że zgodził się na obniżenie ceny.
Poza tym zauważyć należy, że może nie warto przechodzić przez procedurę weryfikowania kwoty podatku (określania go w innej wysokości). Jeśli zostanie on odliczony, to przecież podatkowy efekt importu towarów wychodzi na "zero" (jeśli macie Państwo pełne prawo do odliczenia całości podatku). Zgodnie zaś z art. 40 u.p.t.u. w przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.
Ad. 2)
Jeśli zdecydowalibyście się Państwo obciążyć kosztami usunięcia wad konstrukcji kontrahenta tureckiego, to wówczas w istocie mamy do czynienia ze sprzedaniem mu usługi prac na rzeczach ruchomych. Usunięcie wad polega właśnie na wykonaniu takich prac. Efekt tej usługi sprzedajecie kontrahentowi tureckiemu.
Dla tego rodzaju usług, w obecnym stanie prawnym, nie mają zastosowania żadne szczególne reguły dotyczące ustalania miejsca świadczenia. W związku z tym ponieważ usługi są świadczone na rzecz przedsiębiorcy (podatnika) zastosowanie znajdować tutaj będzie ogólna reguła wynikająca z art. 28b ust. 1 u.p.t.u.
W myśl powołanego przepisu miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ponieważ usługi są świadczone dla usługobiorcy mającego siedzibę w Turcji, to sprzedawana usługa (wynagradzana prowizją) ma miejsce świadczenia w Turcji. Nie podlega więc opodatkowaniu w Polsce.
W obecnym stanie prawnym kwestie związane z ewentualnym wywozem takiego towaru po zakończeniu wykonywania na nim prac nie mają istotnego znaczenia.
Należałoby więc dla takich usług wystawić faktury ze "stawką NP" (dla czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce).
[Uwaga! Ta odpowiedź jest nieaktualna od 1 III 2017 r.]