Pytanie
W umowie dot. robót budowlanych zawarto § zatytułowany "Warunki płatności", w którym postanowiono m.in., że "realizacja umowy będzie rozliczona fakturami - płatność częściowa za wykonanie 45% przedmiotu umowy do 15 kwietnia 2012 r., podstawą do wystawienia faktur będą potwierdzone przez zamawiającego protokoły odbioru wykonanych robót – dla faktur częściowych protokół odbioru częściowego wykonanego przedmiotu umowy".
Posiadając protokół odbioru częściowego, w maju br spółka wystawiła fakturę częściową za wykonanie 45% przedmiotu umowy. Zamawiający odesłał fakturę twierdząc, że została wystawioną bez tytułu prawnego. Powołał się na zapisy umowy, mówiące, że etap ten miał zostać zakończony do 15 kwietnia. Zamawiający twierdzi, że niespełnienie tego warunku powoduje, że brak podstaw do wystawienia faktury częściowej. W umowie jest też zapis, że przelew wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania faktury, z zastrzeżeniem. m.in. wyżej wskazanych zapisów. Spółka aby otrzymać wynagrodzenie za wykonane usługi, po zakończeniu inwestycji (w lipcu br) wystawiła fakturę końcową na całą należność wynikającą z zawartej umowy (a więc łącznie z wartością I etapu). Na dziś spółka dysponuje kopią i oryginałem faktury za wykonanie I etapu robót z dowodem jej przekazania (data i numer dziennika) oraz protokołem odbioru robót, a także fakturą końcową. I etap wykonanych robót zafakturowany został więc dwukrotnie.
Czy można anulować fakturę częściową?
Jeśli nie jest możliwe anulowanie faktury częściowej, czy można ją skutecznie skorygować z tego powodu, że zakres wykonanych robót w ujęto w fakturze końcowej, bez dokonywania zmian w zawartej umowie?
Czy należy ponownie przesłać ww. fakturę częściową (jako prawidłową) oraz domagać się akceptacji faktury korygującej do faktury końcowej, bo ta nieprawidłowo obejmuje całość, a nie tylko II, końcowy etap umowy?