Inwestor może realizować inwestycję zgodnie z pierwotną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – zob. art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym prezentowany jest pogląd, że zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę następuje wyłącznie na podstawie przepisu art. 36a pr. bud. – zob. wyrok NSA z dnia 17 września 2009 r., II OSK 1407/08, LEX 597261 oraz WSA z dnia 7 maja 2008 r., VII SA/Wa 250/08, LEX 499850. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i zmieniającej w tej części decyzję o pozwoleniu na budowę oznacza, że pozostawione zostały bez zmian pozostałe warunki zawarte w pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę nie eliminuje z obrotu prawnego pozwolenia na budowę, a jedynie zmienia to pozwolenie w określonej części. Także wystąpienie przez inwestora z wnioskiem o uchylenie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i w konsekwencji jej uchylenie, w trybie postępowania nadzwyczajnego z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., nie powoduje utraty bytu prawnego decyzji podstawowej. Istotą postępowania w trybie art. 155 k.p.a. jest sprawdzenie, czy w ustalonym stanie faktycznym i prawnym istnieją szczególne przesłanki, które przemawiałyby za uchyleniem lub zmianą decyzji ostatecznej – zob. wyrok WSA z dnia 15 listopada 2010 r., VI SA/Wa 1832/10, LEX 759666. W związku z tym inwestor może realizować przedsięwzięcie budowlane według pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostaje nadal w obrocie prawnym.
Jędrzejczak-Syrek Agnieszka