Pytanie
W urzędzie skarbowym kancelaria złożyła pełnomocnictwo do reprezentowania spraw podatkowych klienta, w tym podpisywania dokumentów w szczególności deklaracji. Do deklaracji załączyliśmy wniosek o zarachowanie VAT (był do zwrotu) na podatek dochodowy, który był do zapłaty. Do tego wniosku dołączyliśmy odpis pełnomocnictwa złożony w tym samym urzędzie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez doradcę podatkowego. Urząd żąda od każdego takiego odpisu opłaty jak za złożenie nowego pełnomocnictwa.
Czy takie stanowisko urzędu jest prawidłowe biorąc pod uwagę art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej gdzie wyraźnie jest napisane, że opłacie podlega złożenie pełnomocnictwa albo jego odpisu?
Spójnik "albo" wyraźnie zakłada alternatywę.