Pytanie
W grudniu 2010 r. osoba bezrobotna podpisała umowę z instytucją pośredniczącą na dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W ramach dofinansowania przyznana została jednorazowa dotacja inwestycyjna na zakup środków trwałych jak również innych niezaliczanych do środków trwałych. Przyznane zostało również wsparcie pomostowe w kwocie 1000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy tj. opłaty czynszu, ZUS, itp. Dotacja inwestycyjna została wypłacona w styczniu 2011 r. i wydatkowana w marcu 2011 r. natomiast wsparcie pomostowe wypłacane było od lutego 2011 r. do stycznia 2012 r. a koszty w ramach tego wsparcia poniesione zostały w całości w 2011 r.
Czy otrzymane wsparcie pomostowe podlega opodatkowaniu czy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy zakupy sfinansowane wsparciem pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodu?