Czy organy mogą żądać zaznaczania obszaru realizacji oraz obszaru oddziaływania przedsięwzięcia w ramach wydawania decyzji środowiskowej?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy żądanie przez organy zaznaczania obszaru realizacji oraz obszaru oddziaływania przedsięwzięcia na załączniku do wydania decyzji środowiskowej jest uzasadnione? O ile wskazanie przebiegu granic obszaru realizacji przedsięwzięcia najczęściej nie stwarza problemów (najczęściej granice działek, na których jest realizowane przedsięwzięcie), to wskazanie obszaru oddziaływania nie zawsze jest jednoznaczne i oczywiste - oddziaływanie wizualne wysokich obiektów może obejmować swym zasięgiem tereny leżące w znacznych odległościach, oddziaływania akustyczne – niekoniecznie ponadnormatywne – również mogą obejmować tereny chronione akustycznie leżące w znacznym oddaleniu itd. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś. mówi m.in., że do wniosku należy załączyć kopię mapy obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszary, na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie. W tym wypadku ustawa nie mówi nic o zaznaczaniu (w odróżnieniu np. do zapisów traktujących o granicach terenów, na których jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania). Jaka jest podstawa konieczności ewentualnego zaznaczania obszaru oddziaływania? Czy istnieją w tym zakresie jakieś przepisy, wytyczne, dobre praktyki itd.?

Odpowiedź:

Żądanie przez organ zaznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia jest uzasadnione z uwagi na to, iż umożliwia ono prawidłowe określenie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz - z uwagi na to, że precyzuje zasięg potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia - ułatwia przeprowadzenie postępowania (w tym oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest ona wymagana) i określenie warunków decyzji środowiskowej. Tym niemniej obowiązek zaznaczenia obszaru nie wynika z przepisów prawa, a jest raczej (powszechnie stosowaną) praktyką.

Analogiczna sytuacja dotyczy zaznaczenia miejsca realizacji przedsięwzięcia. Jego zaznaczenie pozwala organowi na określenie stron postępowania, określenie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzenie charakterystyki przedsięwzięcia (stanowiącej załącznik do decyzji środowiskowej).

Uzasadnienie:

Z literalnego brzmienia art. 74 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś. nie wynika konieczność dokładnego zaznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia oraz miejsca jego realizacji na kopii mapy ewidencyjnej. Wystarczy aby obszary te były objęte mapą.

Tym niemniej w praktyce obszary te są zaznaczane na kopii mapy.

Ewa Florkiewicz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 9 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2014 r.