Pytanie
PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej. Na podstawie art. 81c ust. 1 pkt 1 pr. bud. nałożony został na inwestora obowiązek pozyskania i przedłożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku na niego nałożonego.
Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego?
Czy powinien orzec obowiązek rozbiórki tego obiektu, skoro inwestor nie wykazuje woli jego legalizacji?
Czy też powinien egzekwować ten obowiązek w inny sposób, np. poprzez skierowanie tej sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie w trybie art. 93 pkt 10 i art. 92 ust. 1 pkt 2 pr. bud.?