Pytanie
Inwestor posiada pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Dojazd do jego nieruchomości jest w służebności gruntowej – służebność dojazdowa ujęta w akcie notarialnym. Właściciele gruntu oddanego w służebność dojazdową wyrazili zgodę na lokalizację przyłączy wod. - kan. oraz energetycznego w służebności dojazdowej. W zatwierdzonym projekcie budowlanym w drodze dojazdowej zaprojektowano przyłącza wod. – kan., przyłącze wody zaprojektowano inną trasą. Po dostarczeniu dokumentów o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego stwierdzono, iż inwestor dokonał istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego między innymi polegające na zmianie trasy przebiegu przyłącza energetycznego (obecnie przebiega w służebności dojazdowej) oraz przesunięcia przyłączy w działce służebności dojazdowej z wejściem na inna działkę. Inwestor posiadał od właścicieli działki gdzie nastąpiło wejście na działkę, tylko zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego w granicy działki.
Czy organ nadzoru budowlanego prowadząc postępowanie w trybie art. 51 pr. bud. powinien uzyskać zgody innych właścicieli działek na lokalizację przyłączy (po dokonanych odstępstwach) oraz wymagać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością od inwestora?